Oznámení


19.10.2016

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. na zaknihované akcie

Společnost EKOVA ELECTRIC a.s. se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00Ostrava, IČO: 286 42 457, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B,vložce 4374 (dále také jen – Společnost)...


Společnost EKOVA ELECTRIC a.s. se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00Ostrava, IČO: 286 42 457, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B,vložce 4374 (dále také jen – Společnost), tímto v souladu s ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 17.10.2016 o přeměně 50 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (dále také jen – Akcie) na 50 kusů zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč, jakož i o změně příslušné části stanov Společnosti. Společnost stanovuje jedinému akcionáři - vlastníkovi Akcií - lhůtu dvouměsíců počínající běžet ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí pro odevzdání Akcií a pro sdělení čísla majetkového účtu, na který budou zaknihované akcie připsány po zápisu emise do centrální evidence vedené centrálním depozitářem. Představenstvo EKOVA ELECTRIC a.s.
zpět